معاون اداری و مالی : آقای حسین حبیبی

معاون برنامه ریزی و توسعه : آقای حسنعلی افشار

معاون حمل و نقل: آقای مجید اسلامی

معاون فنی و پشتیبانی: آقای سعید کجینه باف

مسئول دفتر مدیرعامل و مدیر روابط عمومی : آقای محمدرضا رهنما

حراست : آقای محمد نانکلی