┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è┌» ┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è┌»

با آنكه موسس مدرسه ملا ورديخاني بيش از يكصد سال پس از بناي مسجد به ساخت آن پرداخته و بنيانگذار مسجد “ حاجي ساروخان “ است ، ولي سالهاست مسجد و مدرسه را به نام مولاورديخاني مي شناسند . سال بناي مسجد 1069 و به روزگار شاه عباس دوم است كه با پلي بر روي رودخانه بازار – خيابان مولوي كنوني – دريك زمان ساخته شده و در كنار كاروانسرايي قرار داشته است . مرحوم مولاورديخان كه از نوادگان حاجي ساروخان و معاصر كريم خان زند بوده ، مدرسه سه طبقه اي را در جنوب مسجد به سال 1177 تاسيس كرده كه پس از مدتي دچار تخريب شده و درسال 1250 مولا ورديخان دوم –كه نوه خان اول است – موفق به بازسازي آن گشته است. مسجد داراي شبستان زيرين و آب انباري است كه كتيبه سردر آن اثر هنرمند بزرگ قزويني ملك محمد و از حجاري استادانه برخوردار است.