مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی  شهرداری  قزوین : سید محمد مهدی تقوی

حراست : آقای علی خمسه

مدیر مالی : آقای بخشی

مدیر اداری : آقای جعفر عربی

معاون برنامه ریزی و توسعه : آقای ناصرشهسواری

معاون فنی و پشتیبانی: آقای محمدرض ارهنما

مسئول دفتر مدیرعامل :آقای امید محسنی

مدیر روابط عمومی : آقای محمد مهدی جلیلوند