سرپرست سازمان اتوبوسرانی  شهرداری  قزوین : آقای مجید اسلامی

حراست : آقای مرتضی رشوند

مدیر مالی : آقای مجید قاسمی

مدیر اداری : آقای مهدی کرمی

معاون برنامه ریزی و توسعه : آقای ناصرشهسواری

معاون فنی و پشتیبانی: آقای رضارهنما

مسئول دفتر مدیرعامل :امید محسنی

مدیر روابط عمومی : آقای محمد مهدی جلیلوند