نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

 

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین
نرخ کرایه از مورخ 1400/09/28 به شرح ذیل می باشد.

نرخ کارت بلیط    10000 ریال
نرخ  کرایه  نقـدی  15000ریال