نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

 

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین
نرخ کرایه سال 1402 به شرح ذیل می باشد.

نرخ کارت بلیط    22000ریال
نرخ  کرایه  نقـدی  30000ریال