رزومه مدیرعامل
  1. از سال 1373 تا سال 1380 با عنوان معاون برنامه ریزی سازمان اتوبوسرانی و عضو هیات مدیره سازمانهای تاکسیرانی الوند ، اقبالیه انجام وظیفه نمود .
  2. از سال 1380 تا سال 1389 با عنوان معاون برنامه ریزی سازمان تاکسیرانی و سپس مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشغول به خدمت بوده که در طول این مدت در یک مقطع عضو هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای کشور ، عضو کمیته برنامه ریزی اتحادیه تاکسیرانیها و همچنین عضو هیات مدیره سازمانهای تاکسیرانی الوند ، قزوین و اقبالیه گردید .
  3. از سال 1389 تا کنون با عنوان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی قزوین و عضو هیات مدیره های سازمان تاکسیرانی قزوین ، اقبالیه انجام وظیفه می نماید .
  4. در دوران تصدی سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی  از دولتهای آقایان هاشمی ، خاتمی و احمدی نژاد لوح تقدیر دریافت نمود .

خاطر نشان می گردد در طول مدت فعالیت در ناوگان تاکسیرانی قزوین با عنوان مشاور در ستاد حمل و نقل سوخت کشور بخش تاکسیرانی انجام وظیفه نمود .