معاون حمل و نقل: آقای مجید اسلامی

حراست : آقای مرتضی رشوند

معاون اداری و مالی : آقای مجید قاسمی

معاون برنامه ریزی و توسعه : آقای ناصرشهسواری

معاون فنی و پشتیبانی: آقای رضارهنما

مسئول دفتر مدیرعامل :

مدیر روابط عمومی : آقای محمد مهدی جلیلوند